Wheel Cleaner

Informatie over veiligheid

Voorzorgsmaatregelen. Waarschuwingen

 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Indien medisch advies nodig is, productverpakking of etiket bij de hand houden.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Vermijd inademen van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel.
 • Grondig wassen na het hanteren.
 • Beschermende handschoenen/beschermende
 • kleding/oogbescherming/beschermend schoeisel dragen.
 • Bij aanraking met de huid, wassen met overvloedig water.
 • Bij contact met de ogen, grondig spoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Verder spoelen.
 • Inhoud/container afvoeren volgens het gescheiden inzamelsysteem dat in uw gemeente wordt gebruikt. Stoffen die bijdragen tot de classificatie Natriummercaptoacetaat (CAS: 367-51-1).
 • Raadpleeg in geval van een ongeval de Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. +34 91 562 04 20).

Samenstelling

 • Mengsel van anionogene, niet-ionogene en amfotere oppervlakteactieve stoffen. Niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen % (m/m) < 5. Anionogene oppervlakte-actieve stoffen % (m/m) < 5.

Veiligheidsinformatieblad

Wheel Cleaner - FDS