Wheel Cleaner

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Środki ostrożności. Ostrzeżenia

 • Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • Powoduje poważne podrażnienie oczu.
 • Przechowywać opakowanie lub etykietę produktu pod ręką w razie potrzeby zasięgnięcia porady lekarza.
 • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
 • Dokładnie umyć się po kontakcie z produktem.
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/obuwie ochronne.
 • W przypadku kontaktu ze skórą, spłukać dużą ilością wody.
 • W przypadku kontaktu z oczami, płukać dokładnie wodą przez kilka minut. Wyjąć szkła kontaktowe, jeśli są obecne i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
 • Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z systemem selektywnej zbiórki odpadów stosowanym w danej gminie. Substancje przyczyniające się do klasyfikacji Merkaptooctan sodu (CAS: 367-51-1).
 • W razie wypadku skonsultować się z Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. +34 91 562 04 20).

Skład

 • Mieszanka anionowych, niejonowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych. Niejonowe środki powierzchniowo czynne % (w/w) < 5. Anionowe środki powierzchniowo czynne % (w/w) < 5.

Karta charakterystyki

Wheel Cleaner - FDS