Wheel Cleaner

Säkerhetsinformation

Försiktighetsåtgärder. Varningar

 • Kan orsaka allergiska hudreaktioner.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktens behållare eller etikett till hands.
 • Förvaras utom räckhåll för barn.
 • Undvik att andas in damm/rök/rök/gas/mist/dimma/dimma/ångor/spray.Tvätta noggrant efter hantering.
 • Bär skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/skyddsskor.
 • Vid kontakt med huden, tvätta med rikligt med vatten.
 • Vid kontakt med ögonen, skölj noga med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om de finns och är lätta att göra. Fortsätt att skölja.
 • Kassera innehållet/behållaren i enlighet med det system för separat insamling som används i din kommun. Ämnen som bidrar till klassificeringen Natriummerkaptoacetat (CAS: 367-51-1).
 • Vid olycka, kontakta Servicio Médico de Información Toxicológica (tfn +34 91 562 04 20).

Sammansättning

 • Blandning av anjoniska, icke-joniska och amfoteriska tensider. Icke-joniska ytaktiva ämnen % (w/w) < 5. Anjoniska ytaktiva ämnen % (w/w) < 5.

Säkerhetsdatablad

Wheel Cleaner - FDS